NAŠA PROVINCIJA PREUZELA BRIGU ZA FRANJEVAČKI SAMOSTAN I CRKVU U OREBIĆU

Nakon što su na kapitulima naših provincija donesene potrebne odluke a na kapitulskim kongresima načinjen raspored osoblja, sukladno internome trogodišnjem Ugovoru, u ponedjeljak 22. kolovoza 2016., naša provincija je preuzela brigu za franjevački samostan i crkvu u Orebiću. Primopredaju je u ime Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM potpisao provincijal fra Miljenko Šteko, a u ime provincije sv. Jeronima iz Zadra, provincijalov delegat fra Veselko Grubišić. Sva imovina samostana i crkve te vrijedna umjetnička djela muzeja kataloški su popisani, uz fotografiju i digitalni zapis u dva primjerka, dostavljeni provincijalatima. Kako predviđaju redovnički dekreti, upravljanje kućom i crkvom preuzeo je fra Šimun Romić od dosadašnjega upravitelja fra Petra Perkovića.

IMG_0427IMG_0441Orebić2IMG_0452