NEDJELJA PEDESETNICA. DUHOVI

Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja. (Rim 5,5; 10,11)

Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Svi se napuniše Duha Svetoga, razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja. (Dj 2, 4.11)

Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske; čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni ­razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su ­boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, prido­šlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34
Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

……….

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

……….

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje   1Kor 12, 3b-7,12-13
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

Posljednica  (obvezatna)

Dođi, Duše Presveti…

Pjesma prije Evanđelja
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje    Iv 20, 19-23
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Preobraženi učenici

Postoje stvari i pojave koje se dadu lako provjeriti, jer ih zapažamo našim osjetilima. Možemo ih vidjeti, dodirnuti, izbrojiti, izmjeriti ili izvagati. No postoje i nevidljive stvarnosti koje ne možemo ni vidjeti ni opipati, ali ih možemo iskusiti. Takvu stvarnost Crkva slavi na Duhove. Iskustvo Duha snažno je obilježilo njezine početke, tako da je ta nevidljiva stvarnost vrlo brzo postala prepoznatljiva u svjedocima tog događaja. Novozavjetni autori se vrlo razlikuju u pokušaju da opišu tu jedinstvenu silu odozgor koja je preobrazila Isusove učenike i omogućila da ispune poslanje koje su dobili od njega, ali svi se slažu jednom: to je nastavak započetog Isusova poslanja snagom njegova i Očeva Duha.

Da bi njegovi čitatelji dobili što snažniji dojam onoga što se zbilo na Pedesetnicu, Luka se poslužio već u Starom zavjetu poznatim slikama za opis Božjeg pohoda, šumom vjetra i ognjem. To su popratni znakovi dolaska Duha Svetoga, a plod njegova dolaska jest dar razumijevanja jezika: „Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti“ (Dj 2,4). Ono što su ljudi davno prije pokvarili gradeći kulu babilonsku, da više ne razume jedan drugoga, Duh Sveti mijenja. On ne razdvaja već zbližava ljude i čini da razume jedan drugoga.

Apostol Pavao u svojoj Poslanici Korinćanima također polazi od bogatog iskustva darova Duha u toj zajednici, kad treba ispraviti neurednosti do kojih je tamo došlo. Neki članovi zajednice darove Duh koristili su sebično i izdizali se nad druge, a Pavao ih podsjeća da su ti darovi svakom dani na izgradnju zajednice, pa ih podsjeća na početke: „Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni: bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni“ (1 Kor 12,13). Ivan nas u svom evanđelju vodi najbliže izvoru Duha, uskrslom Isusu. Ukazujući se prestrašenim učenicima iza zatvorenih vrata, on dvaput ponavlja: „Mir Vama!“. Prvi put ih oslobađa straha, a drugi put obnavlja riječi poslanja koje su u međuvremenu bili zaboravili: „Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas“ (Iv 20,21).

Ispunjeno proročko obećanje

Sva evanđelja, opet svako na svoj način, govore o Isusovu obećanju Duha Svetoga još za njegova zemaljskoga života. No njegovo obećanje nije neka posvemašnja novost. Isus se u tome naslanja na starozavjetna proročka obećanja da će Bog u posljednja vremena izliti svoga Duha u izobilju, a posebno da će njegov Pomazanik biti pun Duha. Sva ta starozavjetna obećanja polaze od jednog zajedničkog iskustva da izabrani narod Izrael ne može ispuniti svoje poslanje bez posebnog Božjeg zahvata. Zato posebice veliki proroci sužanjstva Izaija, Jeremija, Ezekijel snažno najavljuju tu veliku novost: Bog će izlijevanjem svoga Duha stvoriti novog čovjeka, novu zemlju i novo nebo.

Zanimljivo je kako Ezekijel kao svjedok sužanjstva, hrabreći narod da izdrži poniženje sužanjstva, ne obećava mu trijumfalan povratak u obnovljeni grad jeruzalem i u ponovo podignuti hram, jer on znade da narod sam od sebe nije sposoban ni za kakvu obnovu i ni za kakav novi početak s Bogom. I on u Božje ime obećava narodu taj novi početak kao temeljitu obnovu čovjeka, njegova srca i duha: „Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce od kamena i dat ću vam srde od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe“ (Ez 36,25-27).

Crkva snagom Duha

Nakon svega treba jasno postaviti pitanje: Što je Crkva? Koliko god se ona ljudskim očima neposredno pojavljuje kao vidljiv i prepoznatljiv skup ljudi koji su organizirani prema posve jasnim zakonima i propisima, zajednica koja ima svoje jasno ustrojstvo, ona je ipak više od toga. Ona je u prvom redu, kako kaže Poslanica Efežanima, „otajstvo, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima“ (Ef 3,5). Pišući potkraj 1. kršćanskog stoljeća i imajući snažno iskustvo početaka Crkve u koju zajedno s pripadnicima starog Božjeg naroda ulaze i pogani, autor vidi „otajstvo“ ispunjenja ne samo proročkih obećanja o izlijevanju Duha, već i onih o dolasku pogana na Sion da se poklone Bogu Izraelovu (usp. Iz 2,3-5).

Zato se može reći da slaveći Duhove Crkva svake godine slavi svoj rođendan koji obvezuje. Ako je Crkva nastala snagom Duha, ona se uvijek može i obnavljati samo snagom Duha. A to će se događati ako Crkva bude slična prvoj zajednici vjernika koja okupljena oko Isusove majke Marije moli za dolazak obećanog Duha. Tamo gdje se zaboravi ta unutarnja tajna života Crkve, ona ostaje bez Duha pa zato i bez daha. Ne može se reći da današnjoj Crkvi manjka zauzetosti, truda, organizacije, ali bi joj dobro došlo malo više mira i smirenog očekivanja sile odozgor. Crkva danas katkada podsjeća na skupinu prestrašenih učenika iza zatvorenih vrata, iako znaju da su poslani svijetu. Umjesto svojih čisto ljudskih napora, potrebno je jasnije čuti Isusovu riječ: „Mir vama! Ne bojte se!“. Samo tako postoji mogućnost da se i danas ponove Duhovi i da Crkva počne živjeti punim životom.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere s pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo:

Gospodine, obdari nas svojim Duhom.

 1. Svjetlom Duha svetoga vodi svoju Crkvu na putu kroz svijet, kako bi mogla svim narodima vjerodostojno naviještati velika djela tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Daj da pastiri Crkve budu uvijek otvoreni tvojoj mudrosti te svetošću života i nesebičnošću služenja očituju svima da si ti voditelj svoga naroda kroz svijet, molimo te.
   
 3. Prodahni snagom služenja sve koji upravljaju narodima i državama; pomozi im da se ravnaju odgovornošću za dobro svih ljudi te, brinući se za siromašne i potrebite, doprinose izgradnji boljega svijeta, molimo te.
   
 4. Budi nam bliz u našim obiteljima: daj nam spoznati da smo u obitelji dar jedni drugima i pomozi da jedni drugima
  budemo potpora u življenju vjere i u ostvarenju poslanja koje nam povjeravaš, molimo te.
   
 5. Obnovi u svima nama ono što je grijehom ranjeno; vodi nas svojim Duhom da te možemo proslaviti svojim životom
  te budemo nositelji tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   

Gospodine, iskazujemo ti hvalu za tvoj veliki dar – Duha Svetoga. Neka nas, molimo te, prodahne snaga tvoga Duha da zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja sva naša zajedništva s braćom ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.