DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICE KROZ GODINU B

svibnja 17 2018 Miriam

20. svibnja 2018.

Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja. (Rim 5, 5; 10, 11)

Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Svi se napuniše Duha Svetoga, razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja. (Dj 2, 4.11)

Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske; čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje, a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Prvo čitanje   Dj 2,1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo­žni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! ­Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, ­Elamljani, ­žitelji Mezo­potamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i ­Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ­jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab. 24ac 29b-31.34

Pripjev:  Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje   Gal 5, 16-25
Plodovi Duha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A ­očita su djela tijela. To su: bludnost, ­nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletka­renja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Una­prijed vam kažem, kao što vam već, rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Riječ Gospodnja.

Posljednica

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

Pjesma prije Evanđelja
Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje   Iv 15,16-27; 16,12-15
Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam ­poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što ­čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Duhovi -  rođendan Crkve

S pravom se može reći da Crkva na Duhove slavi svoj rođendan. Lukino izvješće o onom što se u Jeruzalemu dogodilo na židovski blagdan Pedesetnice (Dj 2) nije samo slikovit opis prvog izlaska u javnost male zajednice Isusovih učenika, već je time izražena duboka teološka stvarnost Crkve koju Pavao zove tijelom Kristovim (1 Kor 12,27). Tijelo je živi organizam, a svaki organizam se rađa i nastavlja živjeti životom koji je primjeren samo tom organizmu. Pa kao što je djetinjstvo neotuđiva tajna ljudskog života i temelj na kojem počiva svaki kasniji rast, tako su i Duhovi i tajna i trajni temelj života Crkve. Isus je za svoga života okupljao učenike, poučavao ih  i upućivao u tajnu svoga poslanja, a onda im je na kraju obećao «silu odozgo», Duha Svetoga (Lk 24,49).

Ispunjenje obećanja, to jest izlijevanje Duha Svetoga na učenike popraćeno je «šumom silnoga vjetra! i «plamenim jezicima» (Dj 2,2s). To su znakovi koji u Bibliji ukazuju na snagu i preobražajnu moć Duha. Naime i hebrejski izraz ruah kao i njegova grčka istoznačnica pneuma mogu istodobno označavati i duh i vjetar. Tako prorok Izaija najavljuje Božji moćni dolazak riječima: «Jezik mu oganj što proždire. Dah mu je kao potok nabujali» (Iz 30,27s). Duh je dakle već u Starom zavjetu zamišljan kao sila kojom Bog moćno djeluje u svijetu, ali tamo se nalazi i drukčija predodžba njegova djelovanja. Iliji se Bog objavljuje kao onaj koji ne djeluje u sili ognja, groma i vihora, već u «šapatu laganog i blagog lahora» (usp. 1 Kr 19,9-13).

To je suprotnost Ilijinim moćnim djelima, na jednoj i bijesu kraljice Izebele koja mu radi o glavi, na drugoj strani. Bog djeluje tiho, a ipak u tolikoj mjeri moćno da će Ilija tom snagom nastaviti svoj proročki put. S pravom je ta scena s malaksalim prorokom Ilijom na ulazu u pećinu i tihim djelovanjem duha Božjega nazvana kopernikanskim obratom u Bibliji. Njezina je poruka, da Bog ne treba čovjekova moćna djela, već treba čovjeka kao poslušno sredstvo svoga moćnog djelovanja. Slično se dogodilo i s Isusovim učenicima na dan Pedesetnice. Riječ je o maloj i po sebi nemoćnoj skupini priprostih ljudi koji tek snagom Duha pobjeđuju strah i nemoć i započinju ostvarivati svoje poslanje.

Tko je Duh Sveti?

Duh je u Starom zavjetu predstavljen kao sila koja na početku nadahnjuje život Božjim stvorenjima. Tek nakon što je biblijski pripovjedač istaknuo da je «Duh Božji lebdio nad vodama» (Post 1,2), stvorenje dobiva svoj pravi i potpuni oblik, svjetlo, toplinu i život. Razmišljajući kasnije o Božjim stvorenjima, psalmist slavi trajnu obnoviteljsku ulogu Duha: «Ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje» (Ps 104,29s). Taj psalam je nadahnuo molitvu Crkve kojom ona započinje svaki svoj ozbiljniji pothvat: «Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!». U toj rečenici utjelovljena je svijest Crkve da nije dosta razmišljati o Duhu, već se treba trajno otvarati njegovu djelovanju. Upravo zato Duhovi nisu samo rođendan Crkve već i njezina trajna mladost.

Kao što Crkva nije nastala nikakvim dekretom, već životom koji je zajednici Isusovih učenika udahnuo Duh Sveti, tako se ona ne može ni obnoviti nikakvim reformama, već uvijek novim događajem Duhova, a to je uvijek čin vjere. Zato Pavao s čuđenjem pita svoje vjernike u galacijskim zajednicama, koji su skrenuli sa započetog puta vjere: «Htio bih od vas doznati samo ovo: jeste li primili Duha vršenjem Zakona ili prihvaćanjem vjere? Jeste li tako nerazumni da počinjući s Duhom sad svršavate s tijelom?» (Gal 3,2s). Pavao ih ne podsjeća samo na to da su prihvatili evanđelje koje im je on navijestio, već baš na onaj trenutak kad su, primivši u krštenju darove Duha, počeli živjeti kao kršćanska zajednica. Poznato je kako je papa Ivan XXIII na pitanje, što je htio sazivajući II. Vatikanski sabor, odgovorio kako je htio otvoriti prozore Crkve Duhu Svetom. Danas u crkvi ne treba očekivati nikakav silan šum vjetra, već se trajno otvarati njegovu tihom djelovanju.

Unatoč svemu ostaje trajno pitanje: Tko je Duh Sveti? Netko je zgodno rekao: On je «Veliki nepoznati». U Svetom pismu nigdje se nije predstavio kao primjerice što se Jahve predstavio Mojsiju, a pogotovu nije se pojavio u tijelu kao druga božanska osoba. Isus ga obećava kao «drugog Branitelja» koji će nastaviti njegovo djelovanje, koji će učenike braniti u svijetu i uvoditi u svu istinu. Crkva je mjesto trajnog ispunjenja tog Isusova obećanja i u njoj je moguće uvijek doživjeti njegovo moćno djelovanje.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere s pouzdanjem se utecimo nebeskomu Ocu, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

 1. Čuvaj u svojoj Crkvi dar Duha Svetoga kako bi mogla svim narodima vjerno naviještati velika djela tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Prodahni svojom mudrošću papu našega Franju i sve pastire Crkve i pomozi im da svetošću života i nesebičnošću služenja uvijek očituju da tvoj Duh ravna Crkvom, molimo te.
   
 3. Čuvaj u istini vjere naše krizmanike: budi im izvor mudrosti i ne dopusti da u njima ikada ponestane pouzdanja u tebe, molimo te.
   
 4. Čuvaj svetost obiteljskoga života u našemu narodu; daj nam spoznati da smo u obitelji dar jedni drugima i pomozi da se međusobno podupiremo u življenju vjere i u poslanju koje nam povjeravaš, molimo te.
   
 5. Obnovi u svima nama sve što je grijehom ranjeno; nek tvoj Duh oživi u nama žar vjere te budemo nositelji tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te. 

Bože, izvore svakoga dobra, usliši nam smjerne prošnje. Ispuni nas svojim Duhom da zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja sva naša zajedništva s braćom ljudima. Po Kristu.

 

 

Propovijedi