VELIKA GOSPA – GODINA B

kol 13 2018 Miriam

15. kolovoza 2018.

Ulazna pjesma
Znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.   (Otk 12, 1)

Zborna molitva
Svemogući vjekovječni Bože! Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, Majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio u nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore te budemo sudionici njezine slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos! Po zagovoru blažene Djevice Marije na nebo uznesene rasplamti nam srce ognjem ljubavi da uvijek težimo k tebi. Po Kristu Gospodinu našemu.

Pričesna pjesma
Svi naraštaji zvat će me blaženom jer mi velika djela učini Svesilni. (Lk 1, 48-49)

Popričesna molitva
Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva: daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu.

Prvo čitanje   Otk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola
Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u poro­đajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i ­deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 45, 10b-12b.16

Pripjev:  Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,
mnoštvom okružena.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
zaboravi svoj narod i dom oca svog!«

»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu.«

S veseljem je vode i s klicanjem,
u kraljeve dvore ulazi.

Drugo čitanje   1Kor 15, 20-27a
Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Uznesena je Marija u nebo; raduje se vojska anđelâ.

Evanđelje   Lk 1, 39-56
Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Mari­jin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napu­ni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među žena­ma i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ­ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od ­radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

«Blažena ti što povjerova…»

Odgovor na pitanje, što slavimo današnjim blagdanom Gospina uznesenja na nebo nalazimo u kliktanju njezine rođakinje Elizabete: «Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina» (Lk 1,45). A to je opet samo potvrda onoga što je Marija prethodno odgovorila anđelu: «Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj» (Lk 1,38). Blagdan Gospina uznesenja na nebo trijumf je njezine vjere i služenja. To je ujedno i poruka današnje svetkovine Crkvi i svijetu. Samo vjerom i služenjem može se graditi bolji svijet, Božji svijet.

Promatrajući kako je svijet danas izložen mržnji, osveti, teroru, ratovima, zbog čega najviše stradaju maleni, nemoćni i siromašni, pitamo se često: Koja to zapravo sila pokreće ovaj svijet i njime vlada? Katkad nam se čini da je to sila oružja, drugi put moć kapitala ili sve veći utjecaj medija i pritom smo u napasti da nemoćno zdvajamo nad stradanjima nedužnih pojedinaca i cijelih naroda. Ali dosta je samo pogledati malo natrag u povijest, pa da shvatimo kako ni sila oružja, ni moć kapitala, ni utjecaj medija nemaju presudnu ulogu u svijetu. Povijest nas uči kako su i najmoćnija carstva nestala s lica zemlje kad se urušio sustav duhovnih vrijednosti na kojem su počivala, kako kapital i novac nije nikoga usrećio. Ona nam pomaže shvatiti kako ovaj svijet ipak opstoji zahvaljujući čestitosti i duhovnoj snazi onih koji su naoružani samo vjerom i koji nisu usmjereni na sebično bogaćenje i vladanje nad drugima, već nesebično služenje slabijima.

Vjerničkim očima možemo promatrati kako se trajno ostvaruje Marijina proročka riječ koja je dio njezina odgovora Elizabeti: «Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne» (Lk 1,52s). Tijek povijesti čovječanstva ipak ne usmjeruju silnici i moć njihova oružja, već moralna snaga i vjera njihovih žrtava. Ne čine ovu zemlju boljom i plemenitijom oni koji bezočno zgrću materijalna dobra na štetu drugih, već oni koji se nesebično razdaju i služe drugima. U tome je Marija Crkvi veliki znak i veliko obećanje, da se zaputi putem njezine vjere i njezina služenja.

Novi svijet je moguć

Jedna suvremena njemačka drama posvećena je pitanju koje su postavljali svi naraštaji kroz povijest, je li moguć novi svijet. Glavni akteri radnje su članovi obitelji jednog industrijalca. Njihova tvornica u koju su puno uložili nikako da počne poslovati pozitivno. Kupljeni su novi strojevi, na vodeća mjesta postavljeni mladi školovani ljudi, proizvodni proces je dobro osmišljen, ali uspjeha nema. U jednom razgovoru između starog vlasnika tvornice i njegova sina i kćeri, na njegovo zdvojno pitanje, što učiniti, ta mlada djevojka skače na noge i viče na glas: Rodit ću novog čovjeka!

To bi mogao biti odgovor svima onima koji se i danas tjeskobno pitaju, je li moguć bolji i pravedniji svijet. Glavni čimbenik uspjeha i neuspjeha, sreće i nesreće nisu ni znanost ni tehnika, ni novac ni tvornice, nego čovjek. Zato ostaje jedino pravo pitanje: Tko je čovjek?

«Novi svijet» i «novo društvo» bila je želja svih revolucija i svih društvenih prevrata, svih odgoja i preodgoja, ali bijaše to istodobno i njihova velika zabluda, jer se stoljećima to «novo društvo» nastoji stvarati bez Boga, štoviše protiv Boga. Ako je čovjek – kako nas uči Sveto pismo – stvoren na sliku Božju (usp. Post 1,26s), onda svako udaljavanje od Stvoritelja jamči samo još veću karikaturu od čovjeka. Imao je zato pravo M. Heidegger kad je malo prije svoje smrti rekao: «Ovaj svijet može spasiti još samo Bog!»

Novi čovjek moguć je samo uz Božju pomoć i on je do kraja ostvaren samo u Mariji na nebo uznesenoj i proslavljenoj. Zato nam je ona slika i uzor uspjela života i to ponajprije svojom vjerom i poslušnošću Bogu. Zato je Gospino uznesenje na nebo ne samo proslava najveće Gospine svetkovine, već i provjera naše osobne vjere. Što je s mojom vjerom kad nevjera sve više uzima maha i pokazuje svoju rušilačku moć? Mogu li i ja s Marijom iskreno ponoviti kao iskustvo svoje vjere: «Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo» (Lk 1,49)? Marija je klicala iz punine svoga vjerničkog bića, a mi smo često nijemi i nikakva molitva neće preko naših usana, a kamoli klicanje. Zato je danas potrebno obnoviti svoju vjernost Bogu po uzoru na Marijinu vjernost, pa će onda i naš život biti ispunjen srećom i postati zalogom boljeg svijeta.

Molitva vjernika

Slaveći svetkovinu blažene Djevice na nebo uznesene, utecimo se molitvom nebeskomu Ocu da naš život vjere uvijek nosi odsjaj vječnosti koju si nam pripravio. Molimo zajedno:

Rasvijetli nas svojom slavom, Gospodine.

 1. Crkvu, Zaručnicu Kristovu, prodahni vedrinom svoga Duha da naviještanjem tvoje riječi i svjedočanstvom života pruži svim ljudima ozračje tvoje blizine, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve čuvaj u svojoj istini; okrijepi ih proročkom hrabrošću da se nesebično zalažu u izgradnji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
   
 3. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su neizvjesnošću za budućnost i brigom za vremenito i prolazno: vrati u njih radost molitvenoga zajedništva i pouzdanja u tebe kako bi mogle prepoznavati i živjeti vrjednote koje ne prolaze, molimo te.
   
 4. Danas se tvoji vjernici po zagovoru nebeske Majke Marije utječu tvojoj dobroti: rasvijetli im živote svojom blizinom, usmjeri im korake k tvojoj vječnosti i obdari ih onim što se i ne usuđuju moliti, molimo te.
   
 5. U ovo zajedništvo vjere uključujemo i naše pokojne: primi ih u svoj očinski zagrljaj i obraduj ih slavom nebesnikâ, molimo te.

Svemogući Bože, u Majci svoga Sina dao si nam najsjajniji primjer predanja tvojoj volji. Okrijepi nas, molimo te, snagom njezine vjere da uzmognemo vjerno živjeti tvoju riječ te zavrijedimo biti dionici nebeske slave. Po Kristu.

 

Propovijedi