Krist Kralj – godina A

stu 19 2020 Miriam

22. studenoga 2020.

Ulazna pjesma
Dostojan je zaklani Jaga­njac primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.   (Otk 5, 12; 1, 6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom. Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira. Koji živi.

Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka. Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. (Ps 29,  10-11)

Popričesna molitva
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta. Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

Prvo čitanje   Ez 34, 11-12.15-17
Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ‘Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ‘Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ‘Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje   1Kor 15, 20-26.28
Predat ću kraljevstvo Bogu i Ocu da Bog bude sve u svemu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge ­svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krije­pljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Mk 11, 9-10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.

Evanđelje   Mt 25, 31-46
Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave ­svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! ­Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od po­stanka svijeta! Jer ogladnjeh i ­dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac ­bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i po­ho­­diste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’

Tada će mu pravednici odgovoriti: ­‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? ­Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zao­grnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođo­smo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ­učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’

Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

fra Jozo Grbeš

U hodu od Adventa do Krista Kralja, od nade i objave do biti i cilja, putovanje dolazi do biti kršćanstva. Krist je snaga, glava svega. On stoji na početku i na kraju.

Kraljevstvo nebesko je središnje Kristovo učenje u svim evanđeljima.

Riječ kraljevstvo pojavljuje se više nego bilo koja druga riječ u evanđeljima. Isus je počeo svoje javno djelovanje popovijedanjem o kraljevstvu ”Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujete evanđelju” (Marko 1, 15). I završio svoj život govoreći  razbojniku: ”Još danas ćeš biti sa mnom u raju!” (u mome kraljevstvu). (Lk. 23.43)

Taj kralj nas podsjeća da danas i svaki 'danas' budemo spremni potvrdno odgovoriti na šest pitanja po kojima donosimo ljudima njegovo kraljevstvo ovdje i sada: bio sam gladan, žedan, gol, beskućnik, bolestan, u zatvoru, jesi li mi pomogao? Odgovor na ta pitanja govori kome pripadamo.

Poziva nas na promjenu života kako bismo postali članovi Kraljevstva!

Poziva nas na izbjegavanje materijalizma koje uništava dušu.

Poziva nas da mu budemo prijatelji, braća i sestre te sačuvamo njegovu prisutnost u svijetu donoseći ljubav jedni drugima.

I na kraju, scena s križa nam govori najviše:

Nitko te ne može spasiti ako ti sam nećeš. Sunce ne može sjati iza zatvorenih, spuštenih zavjesa. Onaj koji je u stanju pobune, ne može primiti milost! Priznanje bez optužbe drugoga donosi milost. Danas je tako česta pojava optuživati druge za svoje propuste. Ponos je zapreka milosti, a kajanje početak prijateljstva. S križa On samo nudi spasenje.

Krist je Kralj nad životom i smrću. Uskrsnuće mu je polazna točka. Razlika između Krista i svih ostalih učitelja, mudraca, kraljeva ovog svijeta i samo-prodavača jest upravo u događaju uskrsnuća. Po njemu ulazimo u prostore svjetlosti i u kraljevstva vječnoga. Ako prihvaćamo uskrsnuće onda tražimo kraljevstvo: “Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim!” (Kol 3, 1-2).

U vremenima nepouzdanosti, loših vođa, praznih obećanja, propalih društvenih koncepcija, ljudske pohlepe i kruga ništavila, tražiti nam je snagu u osobi Spasitelja, učitelja, mesije i kralja, Krista!

Svaki kršćanin mora odgovoriti na temeljno pitanje svoga života: tko je Krist za mene?