SVETKOVINA KRISTA KRALJA

stu 22 2017 Miriam

Ulazna pjesma    
Dostojan je zaklani Jaga­njac primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.(Otk 5, 12; 1, 6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom. Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira. Koji živi.

Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka. Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. (Ps 29,  10-11)

Popričesna molitva 
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta. Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.

Prvo čitanje   Ez 34, 11-12.15-17

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje   1Kor 15, 20-26.28

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krijepljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Mk 11, 9-10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.

Evanđelje   Mt 25, 31-46

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od ­postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? ­Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zao­grnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ­učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ­’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Sin Čovječji u slavi

Evanđelje koje Crkva naviješta na Svetkovinu Krista Kralja završetak je Isusova velikoga govora o posljednjim stvarima u kojemu je Matej povezao različite tekstove koji govore o znakovima prolaznosti ovoga svijeta (24,1-25), o iznenadnosti dolaska Sina Čovječjega (25,26-44), iz čega proizlazi potreba budnosti koja je izražena u trima prispodobama: budni upravitelj (24,45-51); deset djevica (25,1-13), talenti (25,14-30). Vrhunac tog govora je današnje evanđelje koje govori o dolasku Sina Čovječjega u slavi da sudi svijetu. To je istaknuto već u prvoj rečenici: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje“ (25,31).

Evanđelja govore o Kristu kao kralju na dva različita načina: prvo susrećemo čovjeka okrunjena trnovom krunom i izranjena bičevima, kojeg su okrutni vojnici učinili predmetom svoga izrugivanja. To je čovjek boli kojeg će Pilat razjarenoj svjetini pokazati riječima: „Evo kralja vašega!“ (Iv 19,14), na što će oni sav svoj bijes na njega iskaliti riječima: „Ukloni! Ukloni! Raspni ga!“ (19,15). S druge strane, Isus sam najavljuje dolazak Sina Čovječjega u slavi, i to u sudačkoj ulozi. On je jedinstven kralj koji sa zemaljskim kraljevima ima zajedničko samo ime. Čitavim svojim životom bio je negacija svega što znademo o kraljevima. Rođen je daleko od kraljevskoga dvora, živio je među običnim pukom, a umro je optužen da je htio biti kralj.

Neobičan kralj

U svom odgovoru Pilatu Isus nije zanijekao da je kralj, već je naglasio kako njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Ako pođemo od njegova navještaja kraljevstva Božjega i od načina njegova života, možemo reći: Ali njegovo kraljevstvo je za ovaj svijet! Iz svega što je učio i činio proizlazi da on pod tim podrazumijeva nešto što se s njegovim dolaskom već počelo ostvarivati u ovom svijetu, a što će svoje dovršenje doživjeti o njegovu ponovnom dolasku, onom u slavi o kojemu govori današnje evanđelje. Narav njegova kraljevstva je takva da izokreće sva ovozemaljska mjerila i kriterije. U njegovu kraljevstvu prva se mjesta ne osvajaju novcem i silom, već malenošću i služenjem. Zato će u njemu mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.

To poručuje na svoj način i zanimljiva priča koja kaže kako je trideset godina poslije Isusova rođenja na životu još bio samo jedan od trojice kraljeva koji su mu se došli pokloniti. On zaželje vidjeti što je bilo od tog djeteta i priključi se jednoj karavani koja je išla u Jeruzalem. Usput je pričao svojim suputnicima i svojoj namjeri, ali nitko od njih nije znao ništa o nekom Isusu o kojemu je on govorio. Stigavši u Jeruzalem, pošao je najprije u kraljevsku palaču raspitujući se o kralju koji tu vlada. Rekli su mu da tu opće nema kralja, već je vlast u rukama rimskog upravitelja Poncija Pilata.

Čudeći se nad tim što je čuo, pođe u hram gdje se za blagdan okupio silan svijet. Na pitanje o Isusu, neki mu rekoše kako je prije nekoliko tjedana osuđen na smrt čovjek s tim imenom, jer je bunio narod i hulio na Boga. Dok se starac još više čudio zbog toga što je čuo, odjednom čuje kako je netko izgovorio ime Isus. Približi se i vidi čovjeka kako govori okupljenom svijetu: „Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima…po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada“ (Dj 2,22sl.). Bio je to čuveni Petrov govor nakon dolaska obećanoga Duha Svetoga. Tako je stari mudrac shvatio da je Isus ipak kralj, iako ne od ovoga svijeta.

Kraljevstvo ljubavi

Ako slijedimo Matejev opis suda koji će na kraju izreći proslavljeni Sin Čovječji nad ljudima, onda ćemo u tim riječima lako prepoznati sažetak svega onoga što je Isus govorio za svoga života. Upadno je kako one sebi s desna oslovljava „blagoslovljeni Oca mojega“ (25, 34). Tu prepoznajemo sve one koje je Isus blagoslivljao u svojim Blaženstvima. To su svi oni koji su zbog kraljevstva Božjega bili i gladni i žedni, trpjeli nepravdu i bili progonjeni, ali se nisu pokolebali. Tu prepoznajemo ispunjenje i njegove riječi koju izgovara šaljući učenike: „Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao“ (Mt 10,40; usp. 18,5). Njegov konačni sud otkrit će kako su u njegovu kraljevstvu odlučujuće dvije zapovijedi ljubavi, prema Bogu i čovjeku, kako je to kraljevstvo ljubavi.

Uskrsli i proslavljeni Isus Krist koji će na kraju vremena suditi svim narodima i svim ljudima nije prestao biti raspeti i poniženi kralj s trnovom krunom, pogotovo nije se prestao poistovjećivati s onima koji zbog njega dijele istu sudbinu. On ostaje vječita razdjelnica u ovom svijetu. Sve što učinimo u njegovo ime, činimo za ostvarenje njegova kraljevstva ljubavi i mira. A gdje god prezremo siromaha i bijednika, Krista smo prezreli. Gdje god čovjek pogazi ljubav drugoga čovjeka, pogazio je Kristovu ljubav prema nama. Gdje god se čovjek prikloni zakonu mržnje i osvete, priklonio se zakonu Kristovih mučitelja. A njegova osuda koju će izreći nad svakim čovjekom nije ništa drugo već samo potvrda onoga što je čovjek sam za života izabrao. 

Molitva vjernika

Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja, uputimo svoje prošnje zajedno moleći:

Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!

 1. Za Crkvu u svijetu: da u svome zemaljskom hodu bude vjerna tvojoj riječi te o tvome ponovnom dolasku bude dostojna dara vječnosti koju si joj pripravio, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve: da budu vjerni nasljedovatelji Isusa Krista, istinskoga pastira i učitelja, te, služeći u ljubavi, predvode tvoj narod u izgradnji tvoga kraljevstva te, molimo te.
   
 3. Za vladare koji upravljaju ‘kraljevstvima’ ovoga svijeta: nadahni ih da promiču pravednost te se zauzimaju za izgradnju mira u cijelome svijetu, molimo te. 
   
 4. Za našu domovinu: probudi u svim njezinim građanima odgovornost za sve što nam je zajedničko, a kršćane nadahni da vjernim življenjem evanđelja preobražavaju lice cjelokupnoga društva, molimo te. 
   
 5. Za braću i sestre koji pred nama pođoše iz ovoga života: uvedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, Kralju svega stvorenja, Ti si početak i dovršetak svega. Upravi naše misli i djela putem na koji nas zoveš te na kraju zemaljskoga hoda budemo dostojni Kraljevstva koje si nam svojom smrću i uskrsnućem pripravio. Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.